събота, 18 юни 2016 г.

Специалистът ТРЗ и личен състав отблизо

След като в предишната статия се погрижихме за осигуряването на най-добрите служители, днес поглеждаме към следващата стъпка. А именно, че при всяко ново назначаване възникват трудови правоотношения между работодател и работник. От този момент нататък двете страни по договора имат както своите права, така и своите задължения. Най-голямо значение най-често отдаваме на трудовото възнаграждение, трудовият стаж, правото на отпуски и обезщетения, здравно и социално осигуряване. Това са и ключовите отговорности на специалиста ТРЗ и личен състав.Длъжност, която е от първостепенно значение, т.к. всички процеси, свързани с управлението на човешките ресурси, са свързани с изготвянето, регистрирането и обработването на множество документи. При възникването на трудови правоотношения, първият важен документ е трудовият договор. Според трудовия кодекс на Република България, предоставянето на работна сила е трудово правоотношение и се урежда с трудов договор.

Отношения по договора се характеризират с определени основания, които пораждат възникването им и постъпването на работа, и със специфичното им съдържание – работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, трудова дисциплина и т.н.

Документът, който върви ръка за ръка с трудовия договор и с който бъдещият служител трябва да бъде запознат, това е длъжностната характеристика. Изготвянето ѝ е задължение на  работодателя и тя трябва да бъде предоставена при сключването на трудовия договор. Длъжностната характеристика трябва да съдържа описание на дейностите и задълженията, които служителят трябва да извършва с оглед на успешното и правилно изпълнение на трудовите си задължения.

Всяка длъжностна характеристика следва да отговаря максимално точно на дейностите, които ще изпълнява служителя. В случай, че има разминавания и изискванията към работника надминават установените в длъжностната характеристика, то може да се стигне до решаването на случая по съдебен път. Затова е важно старателното и грижливо изготвяне на документа.

Освен трудов договор, в нашата страна също толкова разпространен е и гражданският договор. Съществуват съществени разлики между двата вида договори. 

Напимер: 
  • трудовият договор е обвързан с предоставянето на работна сила, докато при гражданския - предоставянето на трудов резултат или продукт; 
  • в трудовия договор са регламентирани работно време и място, а според гражданския договор изпълнителят сам  определя за себе си кога и колко да работи; 
  • трудовите договори задължително се регистрират в НАП (както и при прекратяване на трудовите правоотношения), гражданските - не подлежат на регистрация. 


Съществуват още редица различия, които следва да се познават преди взимането на решение кой от двата вида е подходящ за вашия случай. Преди подписването на който и да е от двата е нужно да сте наясно със законодателството и целите на всеки един от договорите.

Значителна особеност при трудовия договор е, че за работника или служителя възникват редица права/задължения, като напр. на трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално и здравно осигуряване, на безопасни и здравословни условия на труд и др. Работодателят е отговорен за внасянето на здравните и социалните осигурвки, както и за подаването на съответните месечни осигурителни декларации (1 и 6) в НАП.

Всички тези документи и изчисления се падат на специалистът ТРЗ и личен състав. Макар и голяма част от тези дейности днес са частично автоматизирани, това в никакъв случай не изключва необходимостта от познаване на структурата и организацията на процеса, както и на данъчното, социалното, трудовото и счетоводното законодателството. 

Специалистите ТРЗ и личен състав, които обучаваме в ТреинСофт получават специална подготовка за прилагането на наредбите, законите и счетоводните стандарти.

София 1303, Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502
Телефон: +359 2 9200239
Моб. телефон: +359 895614150
Моб. телефон: +359 893504003
Skype: trainsoft
Facebook: TrainSoft

неделя, 12 юни 2016 г.

Как да създадем, развием и задържим най-добрите ни служители?

В днешната статия си задаваме един въпрос, който много често пропускаме... А именно: Какво бихте направили, ако заубите някой от вашите най-ценни служители?

Минимизирането на риска и възможностите да бъдем гъвкави и подсигурени за всякакви непредвидени ситуации е част от правилното управление на бизнеса и компанията. Човешкият ресурс е разковничето към просперитета и именно това е звеното, към чието усъвършенстване трябва да погледнем. 

Нека заедно помогнем за развитието на IT индустрията в страната!


Защото най-добрите служители са ценни