сряда, 29 февруари 2012 г.

Малките и средни предприятия създават 85% от новите работни места

85 % от нетния брой на новите работни места, създадени в ЕС между 2002 и 2010 г., са разкрити в малки и средни предприятия (МСП), посочват резултатите от изследване приноса на МСП за създаването на работни места, проведено от Европейската комисия.

Тази цифра е значително по-висока от дела на МСП в общия брой на заетите лица – 67 %.

През дадения период нетната заетост в ЕС се е увеличила значително – със средно 1,1 милиона нови работни места годишно.

В рамките на МСП, микропредприятията (с по-малко от 10 служители) имат най-голям дял в общия растеж на нетната заетост – 58 %.

На второ място се нареждат новите предприятия (създадени преди по-малко от 5 години), на които се дължи огромна част от новите работни места. Над една четвърт (27 %) от новите работни места са разкрити в нови предприятия в сферата на бизнес услугите, а най-малък е техният дял в нови предприятия в областта на транспорта и далекосъобщенията (6 %).

МСП са по-уязвими от кризата

Според резултатите от изследването, икономическата криза е оставила следа върху предприятия от всякакъв мащаб, като особено засегнати са микропредприятията. В резултат от икономическата криза от 2009—2010 г. броят на работните места в МСП е намалявал средно с 2,4 % годишно, в сравнение с 0,95 % годишно в големите предприятия. През 2010 г. тенденциите в заетостта все още бяха отрицателни, но при провеждането на изследването очакванията за 2011 г. вече се подобряваха. Делът на предприятията, очакващи да съкратят служители през 2011 г., бе по-малък от дела на предприятията, които действително бяха съкратили служители през 2010 г.

Иновациите – средство за преодоляване на кризата

Иновационните МСП или тези, които развиват дейност в по-иновационни икономики, са били засегнати в по-малка степен от икономическата криза. 70 % от предприятията в държави, смятани за слаби иноватори отчитат свиване на търсенето, а в държави, които са лидери в сферата на иновациите, този процент е 45 %.

Изследването е част от проекта „Преглед на постиженията на МСП“ и се основава на изследване на предприятия, проведено в края на 2010 г., което обхваща 27-те държави-членки на ЕС и други 10 държави, участнички в програмата за конкурентоспособност и иновации, а именно – Албания, бившата югославска република Македония, Израел, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора.

Няма коментари:

Публикуване на коментар